Cinque Terre ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศโรงพยาบาลบึงสามพัน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง 1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานทันกรรม)1 อัตรา2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา3. พนักงาน   
  2023-07-14     ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศโรงพยาบาลบึงสามพันเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานทันตกรรม)ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลองตำแหน่ง พนักงานบริการ (งา   
  2023-06-20     ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศโรงพยาบาลบึงสามพันเรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการปรัเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   
  2023-06-02     ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศโรงพยาบาลบึงสามพันเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน)ตำแหน่ง๑.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานทันตกรรม)๒. พนักงานเก็บเงิน   
  2023-05-31     ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศโรงพยาบาลบึงสามพัน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง ๑.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานทันตกรรม) จำนวน ๒ อัตรา ๒. พนักงานเก็บเงิน จำนวน ๒ อ   
  2023-05-12     ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศโรงพยาบาลบึงสามพัน เรื่อง รับสมัคคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ เงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และ พนักงานบริการ (งานสุขาภิบาล)   
  2023-03-23     ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศโรงพยาบาลบึงสามพัน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานแพทย์แผนไทย) พนักงานบริการ (งานสุขาภ   
  2022-12-29     ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศโรงพยาบาลบึงสามพัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานการแพทย์แผนไทย) พนักงานบริการ (งานสุขาภิบาล) พนักงานบริการ (งานประกันสุขภาพ) พนักงานบร   
  2022-12-26     ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศโรงพยาบาลบึงสามพันเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข   
  2022-12-26     ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศโรงพยาบาลบึงสามพัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานทันตกรรม) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานชันสูตร ห้องเจาะเลือด) พนักงานเปล พนักงานผู   
  2022-10-25     ข่าวรับสมัครงาน
 • โรงพยาบาลบึงสามพัน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา    
  2022-10-18     ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข   
  2022-09-28     ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานทันตกรรม) ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร   
  2022-09-28     ข่าวรับสมัครงาน
 • ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนออกงบประมาณ (เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่ง 1. พยาบาลวิชาชีพ 2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (แพทย์แผนไทย)   
  2022-09-22     ข่าวรับสมัครงาน
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์   
  2022-09-22     ข่าวรับสมัครงาน
 • รับสมัคคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนออกงบประมาณ (เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา   
  2022-09-09     ข่าวรับสมัครงาน
 • รับสมัคคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนออกงบประมาณ (เงินบำรุง)(รายวัน) 1.พยาบาลวิชาชีพ 2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (แพทย์แผนไทย)   
  2022-09-09     ข่าวรับสมัครงาน
 • รับสมัคคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนออกงบประมาณ (เงินบำรุง)(รายวัน) 1.พนักงานช่วยเหลือคนไข้2.พนักงานประกอบอาหาร   
  2022-08-03     ข่าวรับสมัครงาน
 • รับสมัคคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนออกงบประมาณ (เงินบำรุง)(รายวัน)   
  2022-04-04     ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง จำนวน 2 อัตรา   
  2021-04-21     ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักาะ สมรรถนะครั้งที่1   
  2021-03-12     ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่1   
  2021-02-25     ข่าวรับสมัครงาน
 • รับสมัคเจ้าหน้าที่เวรเปล   
  2018-11-29     ข่าวรับสมัครงาน