วิสัยทัศน์ ( Vision )

เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ

ประชาชนไว้วางใจ

ผู้ให้บริการมีความสุข

ชุมชนมีส่วนร่วม


พันธกิจ ( Mission )

1.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานในโรคที่สำคัญ

2.พัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล

4.พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร

5.ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน


ค่านิยม ( CARES )

เสียสละ ซื่อสัตย์ สามัคคี