ITA 62EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     1.1 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบึงสามพัน

     1.2 รายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างรูปเล่ม


EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

     2.1 กระบวนการจัดซื้อ

     2.2 ขออนุมัติประกาศนโยบาย

     2.3 ขออนุมัติให้เผยแพร่แผน

     2.4 คำสั่ง

     2.5 ประการรายได้และค่าใช้จ่าย

     2.6 ประกาศ

     2.7 ประกาศสำนักปลัดกระทรวง

     2.8 ผังงานพัสดุ

     2.9 แผนทางการเงินโรงพยาบาลบึงสามพัน

     2.10 แผนประมาณงานรายได้

     2.11 แผนวัสดุการแพทย์ทั่วไป

     2.12 แผนวัสดุสำนักงาน

     2.13 ระบบบันทึกข้อมูลรายได้รายจ่าย


EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     3.1 ขออนุญาตเผยแพร่แบบฟอร์ม

     3.2 ขออนุญาติเผยแพร่ สูงสุด

     3.3 ขออนุมัติเผยแพร่ ต่ำสุด

     3.4 โครงการที่ 2

     3.5 โครงการที่ 1

     3.6 บิลต่ำกว่า5000โครงการ1 ไตรมาสสี่

     3.7 บิลสูงสุดโครงการ2 ไตรมาสสี่


EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     4.1 ข้อมูลขึ้น web ปี 2562 ยา ก.ค

     4.2 พ.ค ยา 62

     4.3 พ.ค วัสดุทั่วไป 62

     4.4 มิ.ย ยา 62

     4.5 เรื่องขออนุญาตให้ เผยแพร่ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกรกฎาคม 2562

     4.6 เรื่องขออนุญาตให้ เผยแพร่ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

     4.7 เรื่องขออนุญาตให้ เผยแพร่ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนตุลาคม 2561

     4.8 เรื่องขออนุญาตให้ เผยแพร่ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนธันวาคม 2561

     4.9 เรื่องขออนุญาตให้ เผยแพร่ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561

     4.10 เรื่องขออนุญาตให้ เผยแพร่ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

     4.11 เรื่องขออนุญาตให้ เผยแพร่ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมกราคม 2562

     4.12 เรื่องขออนุญาตให้ เผยแพร่ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมิถุนายน 2562

     4.13 เรื่องขออนุญาตให้ เผยแพร่ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมีนาคม 2562 (สขร.1)

     4.14 เรื่องขออนุญาตให้ เผยแพร่ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนเมษายน 2562 (สขร.1)

     4.15 สขร.11 การแพทย์ มิ.ย


EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     5.1 ขออนุมัติดำเนินโครงการ

     5.2 ขออนุมัติเผยแพร่

     5.3 โครงการ

     5.4 ภาพถ่าย


EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     6.1 ขออนุมัติดำเนินโครงการ

     6.2 ขออนุมัติเผยแพร่

     6.3 โครงการ


EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

     7.1 ขออนุมัติดำเนินโครงการ

     7.2 ขออนุมัติเผยแพร่

     7.3 โครงการ

     7.4 ภาพถ่าย


EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมาและรอบปีงบประมาณ

     8.1 คำสั่งที่872561 แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของ

     8.2 บันทึกเผยแพร่คำสั่ง

     8.3 ประกาศเจตนารม

     8.4 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบึงสามพัน

     8.5 บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานดำเนินการตามมาตรการ กลไก


EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

     9.1 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ-สปEB9

     9.2 ขั้นตอนการเผยแพร่ข้มูลสาธารณะEB9

     9.3 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจกรณีเกิน-100000-บาทEB9

     9.4 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจไม่เกิน-100000-บาทEB9

     9.5 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนEB9

     9.6 กฎกระทรวง

     9.7 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

     9.8 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่1

     9.9 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่2


EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน

     10.1 ตอบกลับแผนจากจังหวัด

     10.2 บันทึกข้อความส่งแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562

     10.3 แผนปฏิบัติการสาธารณสุขบึงสามพัน ปี ๒๕๖๒


EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

     11.1 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2561


EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

     12.1 แบบสรุปแผนงาน

     12.2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี2562


EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

     13.1 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์

     13.2 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

     13.3 ขออนุมัติเผยแพร่คำสั่ง

     13.4 แบบเผยแพร่


EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

     14.1 ประกาศรายงานผลการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร

     14.2 บันทึกข้อความขออนุมัตินำประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ

     14.3 บันทึกข้อความขออนุมัตินำประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่


EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

     15.1 ประกาศเจตจำนงของสาธารณโรงพยาบาลบึงสามพัน

     15.2 ภาพถ่ายกิจกรรมการประกาศเจตจำนง


EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนวสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

     16.1 กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน มีรายละเอียดคือหลักฐานแสดงช่องทางในการ

     16.2 ขออนุญาติจัดระบบการร้องเรียน

     16.3 มีคำสั่งผู้รับผิดชอบ คำสั่งโรงพยาบาลบึงสามพัน ที่ 252562 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562

     16.4 หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์

     16.5 หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์รับร้องเรียนไกเกลี่ย

     16.6 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ครึ่งปีแรก

     16.7 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ครึ่งปีหลัง

     16.8 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันปรบปรามการทุจริตแบะประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำหน่วยงาน

     17.1 กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนโรงพยาบาลบึงสามพัน

     17.2 บันทึกข้อความ ขอส่งประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลบึงสามพัน

     17.3 บันทึกข้อความ มาตรการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลบึงสามพัน

     17.4 บันทึกข้อความรายงานผลการกำหนดมาตรการการป้องกันรับสินบน

     17.5 บันทึกข้อความรายงานผลการกำหนดมาตรการการป้องกันรับสินบนไตรมาส4

     17.6 ประกาศ

     17.7 ประกาศกระทรวง


EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

     18.1 คำสั่ง

     18.2 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการกิจกรรม โดยระบุวิธีการดำเนิน

     18.3 ผัง

     18.4 แผน

     18.5 ภาพถ่ายประกอบ กิจกรรม

     18.6 รายชื่อประชุม


EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

     19 บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินการกลุ่ม คนดี


EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

     20.1 บันทึกข้อความ รายงานผลการจัดประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน

     20.2 รายงานการประชุม

     20.3 รายชื่อ

     20.4 คู่มือผลประโยนช์ทับซ้อน


EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

     21.1 กรอบแนวทางการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

     21.2 คู่มือ

     21.3 แนวทางการป้องกันผลประโยนชทับซ้อนและอณุญาติเผยแพร่

     21.4 บันทึกข้อความ รายงานผลการจัดประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน

     21.5 รายงานการประชุม

     21.6 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

     21.7 รายชื่อ

     21.8 หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการบริหารจัดการผลประโยนช์ทับซ้อนและคู่มือผลประโยนช์ทับซ้อน


EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด”จิตพอเพียงต้านทุจริต”

     22.1 บันทึกข้อความ รายงานผลการจัดประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน

     22.2 รายงานผลกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินการป้องกันผลประโยนช์ทับว้อน


EB 23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม”ชมรม STRONG

     23.1 eb23 คำปรารถ ต่อต้านการทุจริต รพ.บึงสามพัน


EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคาระสิทธิมนษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันแบะแก้ไขปัญหาการล่วงละเมินหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

     24.1 คำสั่ง

     24.2 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการกิจกรรม โดยระบุวิธีการดำเนิน1

     24.3 ผัง

     24.4 แผน

     24.5 รายชื่อประชุม


EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ

     25.1 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

     25.2 ประกาศ

     25.3 รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไตรมาส2

     25.4 รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไตรมาส3

     25.5 หนังสือแจ้งเวียน


EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ

     26.1 Flow chart การให้บริการประชาชนงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

     26.2 การให้บริการ